Algemene Tolktechnieken

Heb je al enige ervaring als tolk? Met deze module word je professioneel geschoold en kun je je tolkvaardigheden aantoonbaar maken om, onder andere daarmee in aanmerking te komen voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Over de cursus

In veertien interactieve werkcolleges leer je verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat je stress voorkomt, waardoor het tolken je makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap), consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidszorg en simultaantolken. Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we. Zo voel je je gesterkt in wat je bent en wilt zijn: een professionele tolk.

De voertaal is Nederlands en de oefeningen zijn NL-NL. De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Toelatingseisen
Het niveau van het Nederlands dat je minimaal dient te hebben om deel te kunnen nemen is B2. Dit kun je aantonen met het Diploma Staatsexamen NT2 programma II of een vergelijkbaar getuigschrift. Na inschrijving zal er een intakegesprek plaatsvinden met de docenten waarbij je taal- en tolkvaardigheden ook kort zullen worden getoetst. De toelating is afhankelijk van de uitslag van het intakegesprek. Intakegesprek geldt niet voor professionele tolken.

Na deze module

  • heb je je tolkvaardigheden en tolkattitude verbeterd en waar mogelijk aangescherpt;
  • kun je een voordracht van maximaal drie minuten consecutief tolken en ben je in staat een gesprek van 30 minuten te tolken;
  • kun je een tekst van 300 woorden adequaat herformuleren;
  • ben je beter voorbereid op de verschillende tolksituaties door intervisie met collega’s;
  • ben je geïnformeerd over verschillende vakgebieden binnen het tolken.

Uitvoering en toetsing
Niet beëdigde tolken volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af, waarin het vertalen à vue, consecutief tolken en gesprekstolken worden getoetst. Bij voldoende resultaat voor zowel de eindtoets als het portfolio, ontvang je een certificaat als bewijs dat je Nederlands op B2-niveau en tolkvaardigheden op B2 of C1 voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv. Dat is één van de vereisten om ingeschreven en beëdigd te kunnen worden.

Professionele tolken, die bijvoorbeeld ingeschreven staan in het Rbtv, kunnen deze module als bijscholing volgen. Zij ontvangen een bewijs van deelname wanneer ze alle bijeenkomsten hebben bijgewoond, actief hebben deelgenomen en het huiswerkportfolio hebben ingeleverd. De opdrachten in dit portfolio worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien. Professionele tolken doen niet mee met de toets.

Literatuur

  • Reader ITV-module Algemene Tolktechnieken (verplicht, inbegrepen in de cursusprijs, wordt uitgedeeld tijdens het eerste college)
  • Horen zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector, Raïssa de Keyser, ISBN 9789401470414 (verplicht, niet inbegrepen in de cursusprijs)
  • 77 puntjes op de i – perfect Nederlands voor anderstaligen, Emily Palmer, Coutinho, 2019 ISBN 9789046906675 (aanbevolen).

Bestellen kan via https://www.studiebijdehand.nl/ 

Data & tijden
Deze module wordt meerdere keren per jaar gegeven en bestaat uit 14 colleges en een afsluitende toets. De meeste colleges zijn online, een aantal bijeenkomsten zijn in Utrecht.

De eerstvolgende module start in september 2024. De data worden binnenkort gepubliceerd. Je kunt alvast een plek reserveren door het onderstaande inschrijformulier in te vullen. Er worden voorlopig geen kosten in rekening gebracht. Wij informeren jou eerst over de exacte data.

Kosten module: € 1.600,-

Aanvullende kosten voor niet-beëdigde tolken:
Intakegesprek: € 125,-
Eindtoets: € 340,-
Herkansing: € 340,- (drie onderdelen), € 235,- (twee onderdelen), € 130.- (één onderdeel). Deelnemers kunnen tweemaal herkansen binnen dertien maanden na het afronden van de module. Herkansers doen zo veel mogelijk met de reguliere toetsdata mee, maar als die data volzitten zal een extra datum worden gepland.

90 (alleen voor beëdigde tolken)

Algemene Tolktechnieken

Startdatum

07-09-2024

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 1.600,00

PE-punten

90

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen