Afsluitende examens

Het vierde jaar van zowel de bacheloropleiding tot tolk als vertaler wordt afgerond met afsluitende examens. Deze examens worden afgenomen onder auspiciën van de Stichting Examens Tolken/Vertalen (hierna te noemen ET/V).

Studenten worden tijdens hun gehele studie, bij alle vormen van toetsing, beoordeeld door de eigen docenten. Voor de afsluitende examens is de waarde van externe correctoren en gecommitteerden daarom zeer groot. Per taal is er een examensubcommissie die bestaat uit een eerste en tweede corrector per vertaalrichting (Vreemde Taal – Nederlands en Nederlands – Vreemde Taal), ondersteund door een externe waarnemer en een voorzitter. De examenopgaven worden geanonimiseerd beoordeeld.

Op deze manier wordt gestreefd naar maximale objectiviteit door de input van verschillende beoordelaars ten aanzien van stijl en aanpak van een vertaling. De definitieve cijfers voor elk examenonderdeel worden bepaald in een vaststellingsvergadering van de Commissie Afsluitende Examens, die onder leiding staat van een externe voorzitter.

Correctie en beoordeling lopen via verschillende routes en dat maakt het proces tijdrovend. Het proces krijgt zijn beslag in de twee diploma-uitreikingen per jaar van ITV Hogeschool, waar de voor de ET/V- examens geslaagde kandidaten hun bachelordiploma ontvangen. Uiteraard moet dan het gehele curriculum met voldoende (240 EC) resultaat zijn afgerond. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Het diploma wordt erkend voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers.

ITV en ET/V zijn beide ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk en beogen geen commercieel rendement. Collegegeld en examentarieven hangen een-op-een samen met de werkelijke kosten. ET/V kent als enige inkomstenbron de examengelden van de deelnemers aan de afsluitende examens. Doordat de logistiek van de examens door de administratie van ITV wordt uitgevoerd, zijn de kosten van overhead beperkt en kunnen de examengelden besteed worden aan datgene waar ze voor bedoeld zijn, het inhoudelijke examenproces.

De examenkandidaat betaalt dus zelf voor de examenonderdelen die hij/zij aflegt. De eerste keer dat de kandidaat deelneemt aan de afsluitende examens, is dat gemiddeld genomen aan alle onderdelen in een keer. Is hij/zij vervolgens niet voor alle onderdelen tegelijk geslaagd, dan gelden bij de herkansingen de tarieven per te herkansen examenonderdeel.

Examentarieven 2019-2020

Afsluitende examens Vertaler

Met A-taal Nederlands maak je de lange en korte vertaling naar het Nederlands en de korte vertaling naar de Vreemde taal.
Met de Vreemde taal als A-taal maak je de lange en korte vertaling naar de Vreemde taal en de korte vertaling naar het Nederlands.
Bij de keuze 2 A-talen maak je zowel de lange als korte vertaling naar zowel het Nederlands als de Vreemde taal (in totaal 4 examens). Het wisselen van A- naar B-taal is niet mogelijk.
De kosten voor de examens (en herexamens) zijn:
- Korte vertaling € 250,-
- Lange vertaling € 400,-

Afsluitende examens Tolk

Indien je voor de eerste keer deelneemt aan de tolkexamens, dien je aan alle drie onderdelen deel te nemen. Daarna is aanmelding per onderdeel mogelijk, mits in een eerdere ronde voor minimaal één onderdeel een voldoende behaald is.
De kosten voor het examen zijn:
- Drie mondelinge onderdelen in totaal € 800,-
- Twee mondelinge onderdelen in totaal € 600,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing)
- Eén mondeling onderdeel € 325,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing).

N.B.
Voor studenten die het gehele curriculum hebben afgerond, behalve de afsluitende examens bij ET/V, schrijven zich in bij ITV Hogeschool als examenstudent. Het collegegeld als examenstudent bedraagt € 150. Bij deelname aan de ET/V-examens, brengt ET/V de kosten voor de nog af te leggen examenonderdelen in rekening.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen