Visie en missie

Adequate schriftelijke en mondelinge communicatie is van groot belang in een snel veranderende wereld waarin men elkaar niet alleen moet horen, maar ook moet kunnen verstaan. ITV Hogeschool heeft als doel hoog opgeleide en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren.

In het landelijke vertaalonderwijs neemt ITV Hogeschool een bijzondere plaats in, omdat de studentenpopulatie overwegend bestaat uit volwassenen, die vaak al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. ITV Hogeschool kan bogen op veel ervaring met volwassenonderwijs en heeft het onderwijs zorgvuldig afgestemd op de leerbehoeften van de volwassen student.

De uitgangspunten zijn:

  • een stimulerende, dynamische en praktijkgerichte leeromgeving bieden, waarin studenten zich voorbereiden op het werken in de moderne tolk- en vertaalsector,
  • de verantwoordelijkheid van het onderwijs delen met de studenten, met veel aandacht voor begeleiding en ondersteuning,
  • de uitwisseling van kennis tussen studenten, en gezamenlijke kennisontwikkeling en onderzoeksvaardigheid bevorderen,
  • een open en internationale gemeenschap vormen, waarin studenten collectief leren en zich verbonden voelen met elkaar en met het vak,
  • studenten optimaal inwijden in de cultuur van de beroepspraktijk door studenten en docenten op te nemen in een professionele leeromgeving.

Naar Organisatie

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen