Studeren met hulp en ondersteuning

Studeren met hulp en ondersteuning

Voor sommige studenten is studeren moeilijker vanwege een functiebeperking. Hieronder vallen bijvoorbeeld een chronische ziekte, een psychische, auditieve of visuele beperking en aandoeningen zoals dyslexie, ASS of AD(H)D. ITV Hogeschool vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking hun studie succesvol kunnen doorlopen. Daarom zijn er een aantal speciale voorzieningen gerealiseerd.

Voorzieningen tijdens tentamens

Studenten met een functiebeperking kunnen tentamenvoorzieningen aanvragen. Onder tentamenvoorzieningen vallen bijvoorbeeld:

 • Extra tijd voor je tentamen.
 • Een rustige ruimte tijdens het tentamen.
 • Het gebruik van hulpmiddelen tijdens het tentamen (koptelefoon, tweede scherm, speciale software etc).

Om de voorziening te mogen gebruiken, dien je uiterlijk vier weken voor de toets een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Dit doe je via de studentenadministratie. Bij je aanvraag moet een medische verklaring of een rapport met een diagnose zitten waaruit blijkt welke voorziening je nodig hebt. Als een arts geen verklaring voor je wil opstellen, dan kan je een afschrift uit je medisch dossier opvragen waaruit blijkt welke aandoening je hebt. Je hebt hier recht op volgens art. 456, boek 7 uit het Burgerlijk Wetboek.

Onze Onderwijs- en examenregeling (OER) beschrijft hoe de procedure en afhandeling van de aanvraag van toetsvoorzieningen verloopt. De OER is voor studenten in de digitale leeromgeving te vinden. Heb je een langdurige of chronische handicap of een specifiek leerprobleem, dan hoef je slechts één keer per inschrijving een verzoek in te dienen. In andere gevallen doe je dit per toetsperiode. 

Onderwijsvoorzieningen

Het onderwijs bij ITV Hogeschool bestaat - naast de fysieke bijeenkomsten op locatie in Utrecht - voor een aanzienlijk deel uit zelfstudie via een online leeromgeving met studiemateriaal en opdrachten. Ook heb je online contact met medestudenten en docenten. In de vertaal- en tolkvakken gebruik je professionele softwaretools voor vertalers en tolken. Kun jij de zelfstudiemodules en/of de speciale tools niet gebruiken door een beperking? Laat het ons weten, zodat wij voor een aanpassing of alternatief kunnen zorgen.

Het gebouw waar de bijeenkomsten plaatsvinden heeft alle nodige faciliteiten voor lichamelijk gehandicapten. De bijeenkomsten zijn volgens een vast rooster onder begeleiding van een docent. Ben jij door een beperking niet in staat de bijeenkomsten bij te wonen? Dan moet je hiervoor afspraken maken voor de start van de cursus. Ook hiervoor hebben we een medische verklaring van je nodig. In sommige gevallen wordt een verplichte bijeenkomst vervangen door een opdracht. Ook kan het zijn dat je de les op afstand kan volgen. De Examencommissie en de docent kijken aan de hand van de medische verklaring en de soort bijeenkomst welk alternatief het meest geschikt is.

Wij zetten ons uiteraard in om goed te onderzoeken of een onderwijsaanpassing of een tentamenvoorziening uitgevoerd kan worden. Soms is het technisch niet haalbaar of buitengewoon kostbaar. Dit wordt ook wel een onevenredige belasting genoemd. In dat geval hoeft een school de aanpassing niet te doen.

Financiële regelingen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Verlenging diplomatermijn DUO
  Heb je tijdens een eerdere studie studiefinanciering gehad, maar door (medische) omstandigheden je diploma niet kunnen behalen binnen de diplomatermijn? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een verlenging van de diplomatermijn. Als je voldoet aan de voorwaarden, helpen we je verder met de aanvraag.
 • Fondsen
  Om je opleiding te betalen, zijn er in Nederland veel subsidies, beurzen en regelingen. Op de website van Het Leeroverzicht, een initiatief van de Rijksoverheid, sociale partners en onderwijskoepels kun je zoeken naar financiële regelingen die bij je situatie passen. 
 • Gemeente
  Studenten van 21 jaar en ouder met een medische beperking kunnen bij de gemeente waar ze staan ingeschreven individuele studietoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag kan per gemeente verschillen. Op de website van je gemeente lees je hoe je de toeslag aanvraagt.

Persoonlijke begeleiding

Wil je persoonlijke omstandigheden bespreken die de studie(voortgang) belemmeren of wil je hulp bij het maken van een studieplanning? Dan kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen